Universitatea din Petroșani

Concursul de admitere, cetățeni români

Informații pentru românii de pretutindeni, Rep. Moldova, aici.
Programarea interviurilor la master la secțiunea „master

Întrebări generale legate de admitere:

Admiterea la studiile de licență se organizează prin concurs de dosare. Calculul mediei de admitere se efectuează astfel: - 60% reprezintă media generală a examenului de bacalaureat; - 40% reprezintă nota obținută nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la disciplina matematică pentru domeniile de studii aferente Științelor Inginerești și Matematicii, respectiv la a treia probă scrisă [proba Ed)ii] pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale. Precizări suplimentare cu privire la criteriile de selecție pentru admiterea la studiile de licență, sunt stabilite prin Metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență și masterat, aprobată de Senatul Universității din Petroșani și disponibilă pe site-ul www.upet.ro
Taxa de înscriere la concursul de admitere este de 70 lei, iar taxa de înmatriculare este de 30 lei, indiferent de forma de învățământ pentru care optează candidatul, iar pentru masterat taxa de înamtriculare este de 60 de lei. Cei admiși la taxă platesc și o parte a taxei de școlarizare în momentul înmatriculării (500 lei).
Categorii de candidați scutiți de taxa de înscriere (cu vârsta sub 26 ani): orfanii de ambii părinți cu vârsta sub 26 de ani; cei proveniți de la casele de copii; copii ai eroilor martiri ai Revoluției din 1989; cei ai căror părinți, susținători legali, soți sau ei înșiși realizează, pe membru de familie, un venit lunar cumulat sub valoarea de 500 lei; copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat); cei ai căror părinți (părinte) au fost angajați ai Universității din Petroșani, în prezent fiind pensionari sau decedați. Scutirea pentru plata taxei se face numai pentru dosarul care conține actele de studii în original
Taxa de înscriere se plăteşte la casieria Universităţii din Petroşani şi se depune o copie a chitanţei la dosarul de înscriere sau ordin de plată cu specificația UNIVERSITATEA DIN PETROSANI, CUI 4374849, Trezoreria Petrosani, RO81 TREZ 3682 0F33 0500 XXXX, a se specifica: facultatea pentru care se face plata, numele și prenumele candidatului.
Fiecare candidat care după afişarea listelor este declarat admis trebuie să depună actele de studii în original la dosarul depus şi să plătescă taxa de înmatriculare de 30 de lei şi să depună o copie după chitanţă la dosar.
Media este cea mai importanta, ierarhizarea candidatilor se realizeaza electronic in functie de medie si de ordinea optiunilor inscrise pe cerea de înscriere.
 • cerere de înscriere, în care se vor menționa, sub semnătură proprie, opțiunile pentru programul(/ele) de studii dorite și celelalte date solicitate în formularul respectiv;
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original sau în copie xerox certificată cu originalul;
 • foaie matricolă, în original sau copie xerox certificată cu originalul;
 • certificat de naștere, în copie xerox certificată cu originalul;
 • certificat de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui, în copie xerox certificată cu originalul, numai dacă este cazul;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
 • pentru studenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu, adeverință eliberată de Decanul Facultății la care sunt deja studenți, care să conțină: anul de studii, programul de studiu și forma de finanțare a școlarizării (subvenție de la buget sau cu taxă);
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere; (70 lei)
 • două fotografii tip buletin (3/4)/carte de identitate;
 • copie după B.I. / C.I.;
 • diplomă de licență (ori echivalentă) sau diplomă de absolvire, în original sau în copie xerox certificată cu originalul, pentru absolvenții care doresc să urmeze al doilea program de studiu;
 • dosar plic.
Adeverinţa medicală trebuie eliberată de medicul de familie, în luna în curs şi trebuie să conţină specificarea „ sănătos clinic, apt pentru înscrierea la facultate”
Da, dacă doriţi să optaţi pentru specializări de la mai multe facultăţi trebuie să depuneţi câte un dosar complet, cu toate documentele la fiecare facultate, la comisiile de admitere.
În funcţie de rezultatele obţinute puteţi primi burse de performanţă, de merit, sociale, ocazionale, după începerea anului universitar.
Universitatea din Petroşani dispune de 5 cămine studenţeşti, un restaurant studenţesc, bază sportivă bine dotată (Campusul Universității). Cererile de cazare se pot depune o dată cu confirmarea locului.
Dosarul de înscriere se depune de regulă personal, dar prin excepţie poate fi depus de către o persoană împuternicită în acest sens.
Contractul de studii se semnează o dată cu confirmarea locului şi plata taxei de înmatriculare şi este valabil pentru anul în curs.
La studiile universitare de licență, departajarea candidaţilor cu medii egale se realizează mai întâi după media generală a examenului de bacalaureat şi apoi după media la disciplina din cadrul examenului de bacalaureat care a fost luată în calcul
Candidaţii care doresc să îşi retragă dosarul pot face acest lucru numai după afişarea rezultatelor, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, numai pe baza unui act de identitate şi obligatoriu prin prezentarea legitimaţiei de concurs.
Candidaţii aflaţi pe lista „În aşteptare” au optat doar pentru opţiunea „ fără taxă”, iar media acestora este sub numărul de locuri alocate, aceştia trebuie să aştepte până la finalul perioadei de confirmări, cea de-a doua etapă de afişare a rezulatelor, când în limita locurilor neconfirmate se va face o nouă clasificare, iar aceştia trebuie să verifice dacă au fost admişi.

Studii de licență, cetățeni români - calendarul admiterii

2 - 18 septembrie ora 15 - înscrierea candidaţilor.

20 septembrie - afişarea rezultatelor (etapa I)

20-21 septembrie - depunerea contestaţiilor

21 - analiza şi afişarea rezultatelor contestaţiilor

21-25 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs:
- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
- plata taxei de înmatriculare (30 lei pentru ciclul de studii universitare de licenţă) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă) - restituirea dosarelor candidaţilor respinşi

26 septembrie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

26-27 septembrie - etapa "confirmarea locului ocupat prin concurs" a candidaţilor din "Lista de aşteptare" și afișarea rezultatelor finale.

Criterii de admitere

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
- media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) si
- nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire,
(2) La domeniile de studii tehnice (inginerie), disciplina din cadrul examenului de bacalaureat a cărei notă este luată în considerare la calculul mediei de admitere este Matematica. În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă scrisă - proba E)d)
(3) Pentru domeniile de studii: Management; Finanţe; Contabilitate; Ştiinţe administrative şi Administrarea afacerilor se va lua în considerare nota la a treia probă scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a susţinut probă scrisă la disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua probă scrisă, obţinută la disciplina Matematică ([proba E)c)i)]sau Istorie ([proba E)c)ii)] în această ordine de prioritate.
(4) Pentru domeniile de studii: Sociologie şi Asistenţă Socială se va lua în considerare nota la a treia probă scrisă [proba E)d)ii)]. În cazul în care candidatul nu a susţinut probă scrisă la disciplinele menţionate, se va lua în considerare nota la a doua probă scrisă, obţinută la disciplina Istorie ([proba E)c)ii)] sau Matematică ([proba E)c)i)], în această ordine de prioritate.

Studii de licență - Acte necesare înscrierii

Pentru înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studiile universitare de licență sunt necesare următoarele acte:

- cererea de înscriere, în care se vor menţiona, sub semnătură proprie, opţiunile candidatului şi datele personale solicitate în formularul respectiv;

- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul);

- foaia matricolă, în original sau în copie certificată cu originalul;

- certificatul de naştere, în copie certificată cu originalul;

- certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui (numai dacă este cazul), în copie certificată cu originalul;

- cartea de identitate – copie xerox;

- adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii în învăţământul superior;

- adeverinţă eliberată de decanul facultăţii unde aceştia sunt studenţi (pentru cei care doresc să urmeze al doilea program de studiu concomitent). Adeverinţa conţine: anul de studii, programul de studiu şi forma de plată a şcolarizării (subvenţie de la buget sau cu taxă);

- chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (70 de lei)  – copie xerox;

- două fotografii tip buletin/carte de identitate;

- diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire în original sau în copie certificată cu originalul, pentru absolvenţii care doresc să urmeze al doilea program de studiu.

În situaţia în care candidaţii nu pot prezenta în faţa comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea face conformitatea cu originalul, aceştia pot prezenta copii legalizate. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2019 sau sesiunea august-septembrie 2019, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către conducerea liceului absolvit, în care se menţionează media generală obţinută la bacalaureat, notele obţinute la probele de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Studii de Master, cetățeni români - calendarul admiterii

2 - 18 septembrie ora 15 - înscrierea candidaţilor.

19 septembrie - probă de evaluare a cunoştinţelor la programele de studii de masterat. Candidații care din motive temeinice nu pot fi prezenți la sediul Universității în ziua susținerii probei orale, pot depune o solicitare de susținere a interviului de la distanță.

20 septembrie - afişarea rezultatelor (etapa I)

20-21 septembrie - depunerea contestaţiilor

21 septembrie - analiza contestaţiilor şi afişarea rezultatelor

21-25 septembrie - confirmarea locului ocupat prin concurs:
- depunerea documentelor originale de către candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget, care doresc să beneficieze de acestea şi care au în dosar copiile documentelor de concurs
- plata taxei de înmatriculare (60 lei pentru ciclul de studii universitare de master) şi înmatricularea tuturor candidaţilor admişi (candidaţii admişi care nu se înmatriculează în această perioadă sunt declaraţi respinşi)
- plata a 500 lei din taxa de şcolarizare (numai pentru candidaţii admişi cu taxă) - restituirea dosarelor candidaţilor respinşi

26 iulie - afişarea rezultatelor etapei a II-a a concursului de admitere

26-27 iulie - etapa "confirmarea locului ocupat prin concurs" a candidaţilor din "Lista de aşteptare" și afișarea rezultatelor finale.

Criterii de admitere

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din:
- media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi
- media la examenul de cunoştiinţe teoretice, în proporţie de 25%. obținută de candidat în cadrul unui probe orale alcătuite dintr-un test interviu, care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile, conform tematicilor.

Studii de master - Acte necesare înscrierii

Pentru înscrierea candidaţilor la concursul de admitere la studiile universitare de master sunt necesare următoarele acte:

-cererea de înscriere, în care se vor menţiona, sub semnătură proprie, opţiunile candidatului şi datele personale solicitate în formularul respectiv;

-diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul);

-foaia matricolă, în original sau în copie certificată cu originalul;

-diploma de licență, în original sau în copie conform cu originalul (este obligatorie prezentarea în faţa comisiei de admitere diploma în original, împreună cu o copie xerox pentru a se face conformitatea cu originalul); în cazul absolvenților promoției 2019, aceștia pot prezenta adeverința de absolvire;

-supliment la diplomă, în original sau în copie certificată cu originalul;

-certificatul de naştere, în copie certificată cu originalul;

-certificatul de căsătorie sau alt act doveditor care să ateste schimbarea numelui sau prenumelui (numai dacă este cazul), în copie certificată cu originalul;

-cartea de identitate – copie xerox;

-adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, potrivit căreia candidatul este apt a urma studii în învăţământul superior;

-adeverinţă eliberată de decanul facultăţii unde aceştia sunt studenţi (pentru cei care doresc să urmeze al doilea program de studiu concomitent). Adeverinţa conţine: anul de studii, programul de studiu şi forma de plată a şcolarizării (subvenţie de la buget sau cu taxă);

-chitanţa de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (70 de lei)  – copie xerox;

-două fotografii tip buletin/carte de identitate;

-diplomă de licenţă (sau echivalentă) sau diplomă de absolvire în original sau în copie certificată cu originalul, pentru absolvenţii care doresc să urmeze al doilea program de studiu.

În situaţia în care candidaţii nu pot prezenta în faţa comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea face conformitatea cu originalul, aceştia pot prezenta copii legalizate. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 sau sesiunea august-septembrie 2018, pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de către conducerea liceului absolvit, în care se menţionează media generală obţinută la bacalaureat, notele obţinute la probele de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma.

Studii doctorale

Școala DOCTORALĂ 2019

Formular înscriere doctorat 2019

Înscrierile pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat au loc în perioada 3.07 – 15.09.2018, la secretariatul Şcolii Doctorale și pe pagina web a Școlii Doctorale, iar concursul de admitere se organizează în perioada 17.09 – 28.09.2018.

Condițiile de participare la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat locuri bugetate sunt :
• media de absolvire a studiilor de licență - minim 7.50 (aceasta se calculează ca medie aritmetică între media anilor de studiu și nota/media de la examenul de diplomă/licență);
• media de absolvire a studiilor de master - minim 8.00 (aceasta se calculează ca medie aritmetică dintre media anilor de studiu și nota/media de la examenul de disertație).

Nu se solicită copii legalizate (conform OUG 41/28.06.2018) documentele originale se vor prezenta la înscriere pentru conformitate.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE CONCURS:

Cerere de înscriere pe site;

• diploma de bacalaureat;
• diploma de licență (sau echivalenta acesteia) și foaia matricolă;
• diploma de master și foaia matricolă,obligatoriu pentru absolvenții de învățământ tip Bologna (pentru absolvenții de master din 2017, se va aduce adeverința de absolvire eliberată de facultate);
• certificatul de naștere;
• certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui, dacă este cazul;
• cartea de identitate.

Curriculum vitae Europass;
Lista de lucrări publicate;
Copie chitanța de la casieria UP - taxa de înscriere 70 lei;
Dosar cu șină ( cu coperți din carton).
Taxa de școlarizare 3500 lei/an

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE

1. Un examen scris de competență lingvistică, pentru o limbă de circulație internațională, ziua și ora se vor stabili de către organizator: CENTRUL LINGVISTIC ”EUROLANGUAGE” – sunt scutiţi de acest examen candidaţii care fac dovada că au obţinut în ultimii doi ani inainte de data concursului, un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională pe care îl vor prezenta pentru echivalare.

2. Un interviu - colocviu care constă în examinarea cunoștințelor candidaților din domeniul de studiu ales, pe baza unei tematici/bibliografii stabilite.

Nr.

Domeniul de studii universitare de doctorat

Numele și prenumele conducătorului de doctorat

1 Ingineria sistemelor LEBA Monica


POP Emil


CIOCA Marius
2 Inginerie industrială MORARU Roland


ILIAŞ Nicolae


PETRILEAN Dan Codruț


VASILESCU Gabriel Dragoș
3 Inginerie și management EDELHAUSER Eduard


IONICĂ Andreea


MOLDOVAN LIVIU


POPESCU Catalin Nicolae
4 Mine, Petrol şi Gaze RADU Sorin Mihai


ARAD Victor


COZMA Eugen


DIMA Nicolae


FLOREA Carmen


FODOR Dumitru


GÂF DEAC Ioan


GEORGESCU Mircea


KORONKA Ferenc


KOVACS Iosif


KRAUSZ Sanda


LAZĂR Maria


NAN Marin Silviu


ONICA Ilie


POPESCU Florin D.


ROTUNJANU Ilie


TODERAȘ Mihaela

Învățământ terțiar non universitar – calendarul admiterii

Înscrieri: 9-18 septembrie 2019;

Afișarea rezultatelor: 20 septembrie 2019; (Etapa I)

Înmatriculări: 21-25 septembrie 2019; Afișarea rezultatelor: 26 septembrie 2019. (Etapa a II-a)

Criterii de admitere

UNIVERSITATEA DIN PETROȘANI organizează concurs de admitere pentru COLEGIUL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT TERȚIAR NONUNIVERSITAR (CITN-UPET) pe domeniile autorizate să funcționeze provizoriu, la specializările:

• Tehnician transporturi auto interne și internaționale;

• Analist programator.

OFERTA ACADEMICA

Flyer CITN

Admiterea candidaților se face prin concurs de admitere, organizat pe bază de dosar, prin evaluarea rezultatelor obținute în studiile liceale absolvite sau echivalente conform legislației în vigoare.

Media generală de admitere este media generală de absolvire a liceului. Criteriul de departajare a candidaților ( în cazul mediilor egale obținute la concursul de admitere), fără a depăși capacitatea de școlarizare stabilită, conform prevederilor legale în vigoare, se face după media generală a clasei a XII-a și apoi, dacă este cazul, media generală a clasei a XI-a.

Învățământ terțiar non universitar – Acte necesare înscrierii

Au dreptul să se înscrie pentru admiterea la Colegiul pentru Învățământul Terțiar Non-Universitar al Universității din Petroșani (CITN- UPET) absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Înscrierea candidaților pentru admiterea în învățământul postliceal se face pe baza următoarelor documente:

• fișa de înscriere (pusă la dispoziția candidaților de secretariatul Colegiului, conform Anexei 1 din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Colegiul pentru Învățământul Terțiar Nonuniversitar). În cadrul acestei fișe de înscriere candidatul va menționa sub semnătură proprie opțiunile sale cu privire la programele de studii pe care dorește să le urmeze și va furniza datele personale solicitate de formularul respectiv;

• foaia matricolă pentru anii de liceu (original sau copie certificată pentru conformitatea cu originalul);

• diploma de bacalaureat sau adeverință de absolvire a liceului, după caz;

• certificatul de naștere, în copie certificată cu originalul;

• cartea de identitate și în cazul schimbării numelui, certificatul de căsătorie, în copii certificate ,,conform cu originalul” de către un membru al Comisiei de admitere;

• adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este clinic sănătos și apt pentru calificarea pe care dorește să o dobândească;

• două fotografii tip buletin;

• dosar tip mapă. În situația în care candidații nu pot prezenta în fața comisiei diplomele / actele de studiu sau de stare civilă în original pentru a se putea realiza conformitatea cu originalul de către membrii Comisiei de admitere, aceștia pot prezenta copii legalizate.